Adullam-Schutse begeleidingsmodel (ASBM)

ASBM staat voor Adullam-Schutse-BegeleidingsModel. Het is een orthopedagogisch model voor de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking (in combinatie met gedrags- en psychische problemen). Sinds 2015 bieden Adullam en zusterorganisatie De Schutse volgens dit model zorg en begeleiding.

ASBM is gebaseerd op Triple-C, dat is ontwikkeld binnen ASVZ, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen in Zuid-Holland en West-Brabant. Het handboek ‘Triple-C – Gewoon is anders’ ontving de Gehandicaptenzorgprijs 2012 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

De zorg- en mensvisies van Adullam en de Schutse zijn gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord. In samenspraak met (eigen) orthopedagogen en deskundigen uit het reformatorisch onderwijs hebben Adullam en De Schutse een op hun organisaties toegespitste uitwerking beschreven die doet recht aan de eigen reformatorische kijk op zorg en mens, maar ook aan de basisprincipes van Triple-C. Dat laatste bleek mogelijk doordat de uitgangspunten en denkwijzen van christelijke pedagogen (M.J. Langeveld en W. ter Horst) een heel belangrijke basis van Triple-C vormen.

ASBM is niet beperkt tot de zorgverlening. Ook medewerkers moeten zich in hun werk en zorg voor de cliënten veilig kunnen voelen en gewaardeerd weten. Voor zo’n werkklimaat is de zienswijze van ASBM ook van toepassing. ASBM is een totaalmodel voor cliënten, medewerkers en de organisaties De Schutse en Adullam.