Deeltijd behandeling Dordrecht

Loopt een jongere vast en heeft dit invloed op school of loopt school hierop vast? Dan kan een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs binnen De Hoop een oplossing zijn. Deze vorm van behandeling is geschikt voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar, die problemen ondervinden in bijvoorbeeld thuis, op school, en in de omgang met leeftijdsgenoten. Deze problemen kunnen door verschillende situaties veroorzaakt worden, zoals angst, depressie, trauma, autisme en ADHD.
Als een jongere bij De Hoop komt voor deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs, wisselen dagdelen behandeling en dagdelen school elkaar af. We stemmen het lesprogramma af met de huidige school. Een deeltijdbehandeling is combinatie met onderwijs duurt meestal zo’n 14 weken en bevindt zich in Dordrecht. Het onderwijs gedeelte wordt aangeboden door de Rank uit Barendrecht en valt onder verantwoordelijkheid van het RefSVO.

Gezamenlijke inzet GZ-psychologen

Door het wegvallen van een collega hadden we als KOC dringend behoefte aan een extra GZ-psycholoog. Binnen het netwerk van de organisaties die bij SCJ zijn aangesloten, zijn we tot een oplossing gekomen door met Driestar Educatief een overeenkomst aan te gaan. Eén van de GZ-psychologen die Driestar Educatief in dienst heeft, ondersteunt KOC nu voor enkele uren in de week. We zijn hier erg blij mee, omdat we op deze manier meer kinderen en jongeren hulp kunnen bieden. Door zowel Driestar Educatief als KOC wordt de samenwerking als erg positief ervaren.

Hoornbeeck college en Driestar Educatief

Het Hoornbeeck College en Driestaer Educatief werken samen op het gebied van opleiden en scholing. Naast de afstemming tussen niveau 4 opleidingen van het Hoornbeeck College en niveau 6 opleidingen van Driestar Hogeschool wordt op niveau 5 in gezamenlijkheid de Ad-Pep (pedagogisch educatief professional) opleiding vormgegeven. Iedere vrijdag geven docenten van het Hoornbeeck samen met docenten van Driestar les aan de studenten van de Ad-Pep opleiding.

Hoornbeeck Connect en Driestar educatief dragen daarnaast gezamenlijk hun steentje bij aan organisaties en professionals die zich een levenlang ontwikkelen. En daarom gaat de samenwerking ook na het behalen van een diploma op niveau 4, 5 of 6 verder als het gaat om scholing en professionalisering.
Het gedeelde verlangen om organisaties en professionals bij te staan in een leven lang leren maakt dat de expertises, scholingsaanbod en werkveldrelaties van beide organisaties worden afgestemd om het werkveld zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Driestar educatief en het Hoornbeeck College geven op deze manier vorm aan een sterke, identiteit gerelateerde samenwerking

Orthopedagogische zorg van Brouwer bij de Schutse

Al geruime tijd wordt (een deel van) de orthopedagogische zorg binnen De Schutse verzorgd door Brouwer Psychologen, wat resulteert in een nauwe samenwerking tussen de begeleidingsteams van De Schutse en de orthopedagogen van Brouwer Psychologen. Samen met de ouders en andere betrokkenen wordt een beeld gevormd wat de cliënt nodig heeft. De orthopedagoog zet behandellijnen uit en ondersteunt, samen met de teamleiders, de begeleidingsteams om deze behandeling te bieden in het dagelijks leven van de cliënt. Op deze manier wordt hoogwaardige zorg geleverd door gebruik te maken van de expertise van alle betrokkenen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan christelijke waarden.

Samen voor jongeren met lvb

Begeleiding en ondersteuning van gezinnen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. In de regio Rijnmond/Rotterdam bieden Timon en Profila Zorggroep samen de begeleiding en ondersteuning van jongeren met een lichtverstandelijke beperking en hun ouders.

Veilig opgroeien in een gezinshuis

Timon werkt als een van de zeven systeemaanbieders voor alle jeugdhulp in Rijnmond/Rotterdam nauw samen met Profila Zorggroep. Op het moment dat kinderen of jongeren niet meer thuis kunnen wonen, kunnen zij terecht in een gezinshuis van Timon. In het gezinshuis bieden professioneel opgeleide gezinshuisouders van Profila Zorggroep deze kinderen een thuis, veiligheid, geborgenheid en het ritme en de structuur van ‘het gewone leven’. Ze investeren met liefde en lef in de jongeren en kinderen omdat deze kinderen en jongeren waardevol zijn en zo hun rol in de maatschappij mogen ontdekken.

Berseba en Driestar educatief werken samen rond leerlingenzorg


Behalve de samenwerking binnen het lectoraat is er een intensieve samenwerking tussen Driestar onderwijsadvies en Berseba op het gebied van leerling ondersteuning. Berseba en Driestar onderwijsadvies werken samen aan het realiseren van inclusief onderwijs met name op het gebied van leerlingzorg.

Er wordt nagedacht over wat de individuele leerling met zijn of haar problematiek nodig heeft om zo goed mogelijk deel te nemen aan het regulier en/of speciaal onderwijs en hoe de leerkracht die in de groep kan realiseren. In het kader hiervan nemen orthopedagogen van Driestar educatief deel aan de ondersteuningsteams van de school en wordt er zo nodig contact gelegd met Berseba. Denk hierbij aan het meedenken in complexe casuïstiek, het afgeven van arrangement of toelaatbaarheidsverklaringen.

Samenwerking Driestar educatief en SO Randstad

De orthopedagogen en psychologen van Driestar educatief zijn vertegenwoordigd in de reformatorische scholen van het Speciaal Onderwijs (van regio Randstad). Zij dragen bij aan het vormgeven van de leerlingzorg binnen deze scholen. Dat wil zeggen dat wordt meegedacht in de ondersteuningsteams van de scholen, in het uitvoeren van psychologische onderzoeken en het uitvoeren van basis-GGZ trajecten.

Lelie zorggroep en Eleos werken samen in Rotterdam

In Rotterdam werkt het hulpverleningsteam van Lelie zorggroep nauw samen met Eleos. We werken samen binnen de aanbestedingen in gemeente Rotterdam en willen op deze manier samen goede zorg leveren. We richten ons op het verminderen of wegnemen van psychosociale/psychiatrische problematiek met als doel om de jongeren in Rotterdam zo gezond en kansrijk mogelijk op te laten groeien. Binnen deze samenwerking levert Lelie zorggroep ambulante begeleiding en Eleos heeft expertise op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling. Zo versterken we elkaar.

Onderwijs-deeltijdbehandeling in Ede


Bij De Combi bieden we behandeling en onderwijs onder één dak op de locatie van Eleos in Ede. De groep bestaat uit maximaal tien jongeren. Gedurende 12 weken nemen deze jongeren deel aan groeps- en individuele behandeling. Indien nodig bieden we diagnostisch onderzoek aan. Naast behandeling biedt De Combi onderwijs in nauw overleg met de school van herkomst. Instroom in het onderwijs is het uiteindelijke doel.

Overdag zijn de jongeren bij De Combi, maar de avonden, nachten en de weekenden zijn ze thuis. Ook de ouders zijn gedurende het traject in behandeling.

De Combi is bedoeld voor scholieren van 12-18 jaar met (dreigende) schooluitval in combinatie met psychische klachten. Alle jongeren met een verwijzing van de huisarts of het jeugdteam van de gemeente kunnen worden aangemeld. Het is belangrijk dat de school van herkomst achter de aanmelding staat. In sommige gevallen is het traject bij De Combi niet passend.

Het team van De Combi bestaat uit een psychiater, GZ-psycholoog, orthopedagoog, systeemtherapeut, PMT’er, creatief therapeut, groepsbehandelaren, docent en een onderwijsassistent. Met dit multidisciplinaire team werken we intensief samen om de jongeren de beste hulp te bieden die zij nodig hebben.

Voor meer informatie: klik hier.